Купуват специализиран автомобил за нуждите на Центъра за подкрепа на лица с увреждания в Асеновград

Обществена поръчка за доставка на нов специализиран автомобил за лица с увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания“, Асеновград,  обяви Община Асеновград. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като в него е заложено закупуването на такъв автомобил за извършването и на мобилни услуги на ползвателите на услугите на Центъра.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания ще е на втория етаж от бившия Дом за деца „Таню Войвода“ в Асеновград. Те са целевата група, включително такива с тежки множествени увреждания, в риск и техните семейства, както и хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги, и техните семейства.
От услугата ще могат да се възползват най-малко 35 лица с увреждания и не по-малко от 60 души – техни близки и роднини.

Закупуването на специализиран автомобил е необходимо за да може да се работи на място в дома на потребителите, при нужда. Освен това, с цел да се осигури достъп до услугата, лицата с увреждания ще се транспортират от дома им до услугата и обратно.

Срокът на доставката на автомобила е не повече от 30 календарни дни.

Прогнозната стойност е 59 474,00 /петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева/ с вкл. ДДС.

Финансовите средства се осигуряват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.