Монтират фотоволтаици на МБАЛ Асеновград и Градска библиотека по европейска програма

Да се монтира автономно фотоволтаично захранване на сградите на МБАЛ Асеновград и на Градската библиотека, планира Община Асеновград. Това е част от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана с европейски средства, по която Общината ще кандидатства в партньорство с общините Свиленград, Смолян и Крушари, като водеща ще е Община Смолян. Партньор в проекта ще е и Норвежкия университет за наука и технологии.

За да може Община Асеновград да кандидаства по тази Програма, ОбС Асеновград трябва да приеме решение на предстоящата сесия, кметът на общината да сключи партньорско споразумение с другите общини и да предприеме необходимите действия за кандидатстването и реализацията на проектното предложение при неговото евентуално одобрение.

Целта на програмата, по която фотоволтаиците ще бъдат поставени, главно, е подобрение на околната среда в екосистемите и намаляне на ефекта от замърсяването и други дейности на човека. Другите цели са намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори и България.

Минималният размер на финансиране за проект е 200 000 евро, а максималният – 500 000. Бенефициенти са всички български общини.

Програмата допринася в две програмни области:

I- Програмна област 11 – Околна среда и екосистеми

II – Програмна област 13 – Смекчаване и адаптация към изменението на климата.

За Асеновград  дейностите, които се предвиждат са монтиране на соларни панели на двете общински сгради и разработване на краткосрочна програма за ВЕИ за следващ период.