Намаля броят на продължително брзработните

С близо 14 % е намалял броят на продължително безработните в края на юли, в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на Агенцията по заетостта.

Трайно безработните ползват широк спектър от комплексни услуги, съобразени с техния индивидуален профил и целящи да подпомогнат прехода им от безработица към устойчива и качествена заетост. През първото шестмесечие на 2021 г. са им предоставени над 116 500 посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7 070 услуги от дирекциите „Социално подпомагане“. Те са получили над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната икономика и на субсидирани от държавата работни места.