Намаляват таксите за някои деца в детските градини

Това реши ОбС Асеновград

С решение на Общински съвет Асеновград на заседанието през месец август, съветниците приеха изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на общината. Те вече са влезли в сила, след като изтече 14-дневния срок, в който Областна администрация Пловдив можеше да го върне за преразглеждане.

Промените засягат таксите, които родителите заплащат за посещението на децата в детските градини и предучилищните групи. С решението си, Общинският съвет освободи от такса деца, чиито родители, или родител са с трайни увреждания и с трайно намалена работоспособност – 50%, или с над 50%. От такса се освобождават и деца, чиито родители са починали, такива които са настанени в резидентни услуги, също така деца, които са трето или следващо след трето в семейството, посещаващи детско заведение. Освободени са и деца с призната група инвалидност, такива със СОП, както и децата в детските ясли.

Деца, с баща неизвестен по акт за раждане, полусираци и близнаци, ще са с 50% по-ниска такса, решиха съветниците. С 50% финансово  облекчение ще са и родителите, членове на доброволните формирования към Община Асеновград.

Родителите или настойниците/попечителите на някои деца вече няма да заплащат такса и за храненето в задължителното предучилищно образование. Условието за това обаче единият или двамата родители на детето да са с увреждания с трайно намалена работоспособност 50% или над 50% и имат решение от ТЕЛК/НЕЛК; както и на деца с призната група на инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК; деца, настанени в резидентни услуги и такива, ползващи услугите на Център за обществена подкрепа; за трето и следващи деца, посещаващи едновременно детско заведение; деца – близнаци; дете, на което единият или и двамата родители са починали; дете, настанено в семейство на роднини или близки; дете, настанено за отглеждане в доброволно приемно семейство; деца на родители, чийто брутен средно месечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца е равен или по-нисък от линията на бедност за страната; деца, чийто родители са членове на доброволните формирования към община Асеновград; деца със специални образователни потребности; деца на лица ангажирани на първа линия при извънредно положение и/или извънредна епидемиологична обстановка служители (до приключването ѝ).