Незаконно придвижване на домашни любимци от България към ЕС

В рамките на изпълнявания контрол за спазване правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните, като се прилага стриктно националното законодателство и законодателните актове на ЕС, на 26.01.2018 г. са проверени четири превозни средства, натоварени с домашни любимци с произход от България и предназначени за осиновяване в страни членки на ЕС. Този контрол е извършен на гранични пунктове на страната от органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При извършване на проверката две от превозните средства не са допуснати да продължат своето пътуване до крайното си местоназначение поради установени нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Едното превозно средство е било натоварено с 34 домашни любимци (кучета), като само 19 от тях са преминали предварителен ветеринарномедицински преглед с гаранция за здравно състояние на животните и издаден ветеринарно-санитарен сертификат съгласно изискванията на Директива 92/65/ЕИО. Останалите 15 кучета не са придружени с ветеринарно-санитарен сертификат и липсва гаранция за здравното състояние на животните.

При проверка в обекта, от който произхождат кучетата, няма представени документи за собственост на животните.

Второто превозно средство е било натоварено с 30 домашни любимци (кучета и котки), отглеждани и идващи от частни домове на български граждани и от приюти в различни населени места на страната (София град, София област, Несебър, Варна, Хасково) и пътуващи до Германия. В рамките на проверката е установено, че животните нямат или е направена, но не в срок регистрация в националната база данни Вет ИС на БАБХ.

Движение на домашни любимци (кучета и котки) с цел осиновяване в рамките на ЕС се извърша при спазване на строги правила, гарантиращи здравеопазването и хуманното отношение към животните съгласно националното и европейското законодателство.

Органите на БАБХ заедно с компетентните власти на другите държави членки на ЕС работят в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество с оглед спиране на всяко незаконно движение и търговия с животни, санкциониране на съответните нарушители и спазване правилата за здравеопазването и хуманното отношение към животните. Компетентните власти на държавите членки на ЕС са своевременно уведомени за двата описани по-горе случаи.

При информация за бъдещи подобни случаи БАБХ апелира гражданите да подават сигнали и да подпомагат съответните компетенти власти за спиране на незаконно движение или търговия с животни, за опазване здравето на животните и за хуманното отношение към тях.