Обс Асеновград открива процедура за избор на съдебни заседатели

Районен съд

Процедура за избор на 5 –ма съдебни заседатели, от които 1 педагог в Окръжен съд-Пловдив с мандат от 4 г., открива Общински съвет Асеновград.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия, записани в чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт. В деловодството на Общински съвет Асеновград, желаещите да участват, могат да подадат своите заявления. Към документа се прилагат още:

  • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • писмено съгласие; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  • мотивационно писмо;
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.                                                                        Срокът за кандидатстване е до 31.01.2022 г.

 

Няма мнения за показване