Обществена поръчка с предмет приготвяне и доставка на храна по заявка за нуждите на „ЦПЛУ“- Асеновград“, обяви Общината

Община Асеновград е в процес на реализация на проект „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград”, по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0004 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Той ще се помещава на втория етажа на бившия детски дом „Таньо войвода“ и ще обхване най-малко 35 лица с увреждания и не по-малко от 60 души – техни близки и роднини.

В проектът е заложено потребителите в социалната услуга да ползват  дневни, полудневни и почасови социални услуги. С оглед осигуряване  подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания се въвежда иновативна социална услуга – заместваща грижа, с краткосрочно настаняване в срок до 14 дни.

За потребителите е предвидено да получават ежедневно готова храна по време на престоя в центъра, която се доставя на кетъринг, от фирма избрана чрез процедура по ЗОП.

Всеки ден от седмицата, по график съгласуван с директора /управителя/ на социалното заведение, изпълнителят на поръчката трябва да доставя за своя сметка в заведението за социални услуги на територията на Община Асеновград заявените количества и вид храна.

Дейностите по приготвяне и предоставяне на храна, отговарящи на изискванията, се извършва от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на изискванията, във връзка с предоставяната от Община Асеновград социална услуга. Разходите за транспортиране ще са за сметка на Изпълнителя.

Разполагаемият финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 43 312,50 /четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и 50 ст./ лева без вкл. ДДС или 51 975,00 лева /петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и пет/ лева с вкл. ДДС.

И З И С К В А Н И Я към доставчика на готова храна за спазване на необходимите Нормативни документи:

1. Храната да се приготвя по предварително зададено седмично меню, съгласно следните рецептурници:

– Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене-Изд.”Техника”; София,2001 г.

– Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и за профилактичните заведения  – Изд.”Техника”; София,1984 г.

Менюто се изготвя от фирмата-доставчик и се съгласува с директора на институцията /съобразно желанията и избора на потребителите/.

 1. Капацитетът на центъра е 30 човека. Престоят на потребителите в социалната услуга е във връзка с ползваните от тях услуги, съответно: дневни, полудневни и почасови, което обуславя приема на храна – закуска, или закуска и обяд.
 2. Заложено е ползване на заместваща грижа от 15 човека, което определя 15 броя вечери. Вечерята ще се ползва единствено от ползвателите на услугата Заместваща грижа.
 3. В проекта е заложено въвеждане на иновативна услуга – (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни) осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра. В тези случаи потребителите ще пребивават денонощно и ще получават трикратно хранене – закуска, обяд, вечеря. В случай че лице е инсулино зависим диабетик е необходимо да имат и допълнителни закуски в 10 часа плод, пастет, колбас, маслини, кашкавал, сирене или др.
 4. Съгласно одобрения бюджет по проекта доставката на храна на ден на едно лице е в размер на 4,50 лева /четири лева и петдесет ст./. Цена на закуска и обяд – 4,50 лв. /за потребители ползващи дневни, полудневни и почасови услуги/.Ццена на следобедна закуска и вечеря – 4,50 лв. /за потребители ползващи заместваща грижа/.
 5. Броят на порциите, които следва да се доставят ежедневно е различен. Бройката се уточнява чрез предварителна заявка. Доставчикът да приема ежедневно заявки за промяна на броя на порциите за следващия ден.
 6. Храната да се приготвя в деня на доставката.
 7. 8. Задължително е ежедневно присъствие на месо в обяда (изключване на колбаси, предлагани като основно ястие!)
 8. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми съгласно Закона за храните, да не се използват имитиращи продукти.
 9. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни.
 10. 1 Приготвената храна да се доставя в затворени съдове, отговарящи на санитарните изисквания;
 11. 1 Изпълнителят следва да разполага с минимум два комплекта здрави, неръждясали и чисти съдове (баки, сефертаси), като поддръжката, измиването и дезинфекцията им са негово задължение.
 12. 1 Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя, удостоверяващ произхода на храната, както и удостоверяване на качество и безопасност с означен срок на годност на продуктите.
 13. 14. Участникът е длъжен за своя сметка да оставя допълнителна порция храна от всички хранения за деня за проби по изискване на РЗИ.
 14. 15. Изпълнителят е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с отклонения в качеството и да извърши подмяната на храната с негодно качество до 30(тридесет) минути, в деня на обаждането, от констатиране на отклонението.
 15. Готовата храна да се доставя в подходящи съдове с придружителен протокол /по изисквания на РЗИ и БАБХ / в следните часове:

– закуска –     до  8, 30 часа /и при необходимост допълнителна закуска за диабетично болни лица с инсулинова зависимост/

– обяд   –        до 11, 30 часа

– вечеря  –  до 15, 30 часа /и при необходимост допълнителна следобедна закуска за диабетично болни лица с инсулинова зависимост/

17. При появила се необходимост от замяна на елемент от утвърденото меню от страна на избрания Изпълнител, елементът, който е избран за заместване следва да бъде еквивалентен.

 1. В края на месеца да предоставя фактура за доставената храна, придружена с месечна рекапитулация.
 2. Всички продукти, получени като дарение, да се приспадат от цената на хранодена и за тях да се представя месечна справка.

Предложените цени са крайни, с включени всички разходи по приготвянето и транспортирането на готовата храна.

Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец на база реално доставени порции храна, подписани приемо-предавателни протоколи за извършена услуга, приета без възражения от Възложителя и представяне на фактура.

Примерно седмично меню е изготвено и качено в документацията към поръчката в сайта на Община Асеновград.

Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се извършва по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград”, по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0004 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.