Община Асеновград кани гражданите на публично обсъждане на намерението ѝ за поемане на дългосрочен общински дълг

Покана за участие в публично обсъждане на намерение на Общината за поемане на дългосрочен общински дълг, отправи към гражданите кметът Христо Грудев.
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Асеновград кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) по проекти по Оперативни програми със следните основни параметри:
1. Предназначение на дълга – осигуряване на финансови средства за неверифицирани разходи (финансови корекции) по следните проекти:
– „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България по ос 1 на ОПОС 2014-2020”,  код на процедурата: BG16M1OP002-1.006;
– „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос  2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград”,  код на процедурата: BG16M1OP002-2.006;
– „Образователна инфраструктура-обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025;
– „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”, №: от ИСУН – BG16RFOP001-1.025-0003-C01, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025
2. Стойност – до 7 690 000  (седем милиона шестстотин и деветдесет хиляди) лева
3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
4. Начин на обезпечаване – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Асеновград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Асеновград по чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
5. Място и дата на провеждане на обсъждането – зала 601 в сградата на Общината на 22.05.2020 година ( петък )  от 10.30 часа
Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Асеновград https://www.asenovgrad.bg/uploads/MyDocuments//obosnovka_flag_2020_1.pdf и на таблото за обяви в Информационния център на Общината.