Община Асеновград набира потребители на услугата „Патронажна грижа” – интегрирани здравно социални услуги

Община Асеновград като бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Асеновград”  набира документи от кандидати за потребители на услугата „Патронажна грижа” – интегрирани здравно социални услуги.
За потребители на услугата ”Патронажна грижа” – интегрирани здравно социални услуги могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:
– Хора с увреждания, което удостоверяват с копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
– Възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лице над 54 г.
– Други уязвими групи, вкл.лица поставени под карантина във връзка с COVID-19
– Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19
Предоставянето на услугата „Патронажна грижа“- интегрираните здравно-социални е за  срок от 12 месеца в  периода  от  01.07.2021г.  до 01.07.2022 г.включително.
Услугата ще се предоставя в домовете на потребителите от мобилен екип включващ: медицински сестри, домашни санитари, психолози, социални работници в рамките  на до 2 часа на ден съобразно индивидуалните им потребности.
Желаещите да кандидатстват по Проект „Патронажна грижа + в община Асеновград” е необходимо да подадат документи  от 07.06.2021 г. в офиса на Домашен социален патронаж, в гр.Асеновград, бул. „България“ № 25, телефон за връзка: 0331/63712
След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите.
Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта, за лица при които е възникнала спешна необходимост от предоставяне на здравно-социални услуги.
Необходими документи за кандидатстване:
– документ за самоличност (за справка);
– документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител, упълномощено лице(за справка );
– Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на  лицето;
– Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник, попечител или упълномощено лице на кандидата за услугата(ако е приложимо);
– Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично;
– Други документи (ако е приложимо)
Допълнителна информация може да получите от екипа за организация и управление на проекта  и екипа от специалисти на телефон 0331/ 6 37 12 или в офиса на Домашен социален патронаж в гр.Асеновград, бул.България № 25.