Община Асеновград обяви обществена поръчка за изграждане на двупосочна велоалея край реката в Асеновград

Обществена поръчка за изграждане на двупосочна велоалея в участъка от Читалище „Родолюбие” до Градски басейн на гр. Асеновград обяви Община Асеновград.

Изготвен е инвестиционен проект, който предвижда изграждане на велоалея, съгласно действащите наредби и отговаряща на добрите практики за проектиране на велоалеи по света, обявиха от Общината. Организацията на движението по велоалеята е решена двупосочно, с хоризонтална и вертикална маркировка, определящи режима на движение и гарантиращ безопасността на велосипедистите.

Общата дължина на велоалеята ще е 672,28м.

Трасето на велоалеята от км. 0+000 до км. 0+640 ще следва коритото на реката, като после сменя посоката си в направление запад – изток. При км. 0+360, трасето ще мине през подлеза на моста на пазара.

Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 227 083,33 лв. без ДДС или 272 500 лв. с ДДС. Минималният срок за изпълнението й е 60 дни, максималният – 75.

В състезанието за изпълнител ще  бъдат допуснати двама участника, пише в документацията, като всеки от тях следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Освен това през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с поръчката на поне един обект. Под строителни дейности със „сходен предмет“ следва да се разбира „строителни дейности, свързани с изграждане на велоалея/и и/или улици или еквивалентни“.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от Община Асеновград.
Към момента на обявяване на процедурата не е осигурено цялото финансиране на обекта, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП е включена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор. При подписване на договора, Общината има предвидени средства в размер на 94 375,00 лв. и СМР на обекта ще бъдат възлагани до техният размер.

Офертите ще се отварят на публично заседание на 24 юни, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.