Общината сключва 5 договора за обществени поръчки

На този етап Община Асеновград има готовност да сключи 5 договора за обществени поръчки, съобщи кмета д-р Емил Караиванов. Ето кои са те и фирмите, които ще ги извършат.

$1.    Избор на изпълнител за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград” по две обособени позиции:

$–        обособена позиция № 1: „Изработване на ИПГВР на гр. Асеновград в съответствие с методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството”

$–        обособена позиция № 2: „Преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и ПУП (ако се наложи изработването на такива)” – Консорциум „Интегреджио” ДЗЗД, София

$2.    „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит на Община Асеновград в размер на 3 000 000 лева” – “Общинска банка” АД

$3.    „Строително-ремонтни дейности на улици в кметствата на територията на община Асеновград” – „Запрянови 03” ООД

$4.    „Строително-ремонтни дейности на улици в гр. Асеновград и кметствата на територията на община Асеновград, съвместно с ВиК” – „Запрянови 03” ООД

$5.    „Изпълнение на строително-ремонтни дейности по сграден фонд, собственост на Община Асеновград” – „Бибов и Ко” ООД, Пловдив

При три обществени поръчки, договор за изпълнение все още не може да се сключи, т.к. се изчаква срока на   обжалване:

$1.    „Възстановяване и укрепване строителна конструкция на сградата за физкултурен салон към основно училище „Панайот Волов”, Долни Воден” – „Запрянови 03” ООД

$2.    „Реконструкция и модернизация на Общински пазар /Стар пазар/ Асеновград” – „Запрянови 03” ООД

$3.    „Строително-ремонтни дейности на улици в град Асеновград” – Обединение „Джи Ти Ай БГ Асфалт” ДЗЗД, София

СПОДЕЛИ