Общинските съветници на Асеновград приеха зоните за въздействие на ИПГВР

Общинските съветници на Асеновград приеха зоните за въздействие в рамките на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград”. Териториите за въздействие ще бъдат три –  с преобладаващ социален характер, с висока обществена значимост и с потенциал за икономическо развитие.

1.Зона с преобладаващ социален характер, чийто граници и териториален обхват включват: ж.к. Запад, север- продължение на ул. „Стоян Джамсъзов” и юг ул. „Шейново”; изток- бул. „България” и ул. „6-ти януари”; запад- ул. „Рилска”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Славянска”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Ген. Дандевил”, ул. „Шипка”, ул. „Княгиня Евдокия”, ул. „Люляк”, двора на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” и ул. „Стоян Джамсъзов”.

2.Зона на публични функции с висока обществена значимост, чийто граници и териториален обхват включват:север- ул. „Никола Кръстев”, ул. „Спортист” и продължението на ул. „Бойка войвода”; юг- ул. „Ради Овчаров”; изток- ул. „Цар Иван Асен II” и след кръстовището с ул. „Васил Левски” по ул. „Александър Стамболийски”; запад- ул. „Съединение” от пресичането й с ул. „Ради Овчаров”, след кръстовището с ул. „Марица” по ул. „Стара планина” до ул. „Васил Левски”-ул. „Индустриална” в района на пазара и р. Асеница до Спортна зала-ул. „Бойка войвода”.

3. Зона с потенциал за икономическо развитие, чийто граници и териториален обхват включват: Промишлена зона „Изток” в Асеновград с граници: север- път 8006 /за Садово/ и южно от фирми „Корал Спектър”, „Нови парк” и складова база на „Булгартабак”; юг- земеделски земи; изток- складова база на „Булгартабак”, ул. „Цар Иван Асен II” /РП 804/, западно от завод „Шлайфмашини” и „Суитмеджик Европа”; запад- ул. „Миньор”, ул. „Цар Иван Асен II”-Гробищен парк.

Според решението на ОбС-Асеновград обхватът на тези зони няма да бъде променян поне 10 години след приключване на проекта „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград”.

Една от конкретните цели на проекта е да се разработи дългосрочна визия за развитието на Асеновград, чрез реализацията на набор от проекти на обособените зони за въздействие в градската територия в незадоволително състояние, негативни тенденции в развитието или с нереализиран потенциал. Тези три зони ще включват система от взаимосвързани дейности за трайното подобряване на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на градската зона и града като цяло. Зоните са определени след задълбочен анализ на моментното икономическо, социално и екологично състояние на града. Изборът им е основан на получената информация от изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, визия за развитието на Асеновград до 2020 г. и проведено обществено обсъждане.

СПОДЕЛИ