Отменена е обществената поръчка за охрана на общински обекти

   Отменена бе обществената поръчка на Община Асеновград, свързана с осъществяване на физическа и техническа охрана на обекти в града. Изтекли застрахователни полици „Обща Гражданска отговорност“ и на 3- мата участници в конкурса е причината за обявеното от Комисията за защита на конкуренцията становище.
   След повторна отмяна на решението на кмета на община Асеновград доктор Емил Караиванов за отстраняване на участника „ПС Гард“ от по- нататъшно участие в процедурата, Върховният административен съд дава указания преписката да бъде върната на възложителя. Документите са разгледани отново от Комисията за защита на конкуренцията и е установено, че застрахователните полици „Обща Гражданска отговорност“ и на 3- мата участници са изтекли. В резултат на това, е изискано от тях да представят валидни застраховки. Единствено „Алфа 2000“ представя такава. Така, този участник си осигурява сериозно предимство пред останалите, нарушавайки изискванията на Закона за обществените поръчки. Поради това, Комисията връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения.
СПОДЕЛИ