Подготвят проект на наредба за създаване и съхранение на електронни документи

Министерството на труда и социалната политика е изготвило проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работниците и служителите. С приемането на Наредбата ще се създадат облекчения за работодателите при организация на работните процеси, особено за тези при които има извършване на дистанционна работа чрез телекомуникационни средства. Същевременно е предвидена възможността по искане на работника преписи от електронните документи да бъдат предоставяни на хартиен носител.