Постигнати резултати от изпълнението на проекта за намаляване нивата на замърсяване в атмосферния въздух в общината

На 15.05.2017 г. Община Асеновград сключи договор по проект BG16M1OP002-5.002-0009-C01 „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”.
Изпълнените дейности по проект BG16M1OP002-5.002-0009-C01 „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград” са :
Дейност 1: Подготовка на проектно предложение.
Резултат: Разработено проектно предложение за кандидатстване, включително остойностяване на дейностите въз основа на анализ, бюджет, график за изпълнение на дейностите по проекта, съобразен с плана за външно възлагане. Окомплектовани документи, при спазване на изискванията за кандидатстване пред ОП „Околна среда 2014 – 2020”.
Дейност 2: Провеждане на процедура по ЕО и/или ОС по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвести ционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Резултат:  Изготвено писмено искане до компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценка за необходимост от ЕО. Изготвено Уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за преценка за необходимост от ОС. Издаден Акт на РИОСВ-Пловдив по ЕО/ОС.
Дейност 3: Изготвяне на актуализация на общинската програма.
Резултат: Съгласувана и приета в срок качествена актуализирана програма с пет годишен обхват, адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община Асеновград, отговаряща на нормативните изисквания и съдържаща адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. Постигане на съответствие с действащото законодателство в областта на качеството на атмосферния въздух. Подготвена Община Асеновград като допустим и бенефициент за финансиране на мерки за подобряване на КАВ по международни и национални донорски програми. Осигуряване на възможност на Община Асеновград за прилагане местни административни, контролни и инвестиционни действия, съответстващи на изведените в програмата.
Дейност 4: Организация и управление. –
Резултат: Административно, техническо и оперативно изпълнение на проекта. Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта. Успешно приключени проектни дейности. Успешно отчетен проект пред УО на ОПОС 2014 – ­2020 г.
Дейност 5: Информация и публичност.
Резултат: Изготвена Инструкция за осигуряване на информация и публичност, съдържаща всички изисквания за задължителната визуализация по проекта. Публикувана информация на уеб сайта на общината за проекта. Изработени 2 бр. плакати.  Публикувани 2 бр. информация в местни медии. Изработени 1000 бр. дипляни за популяризиране на проекта. Информирана общественост за целите и резултатите от изпълнение на проекта.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и Националния бюджет на РБългария
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”