Повече от 1 млн. лв. за охрана дава Общината

Поръчката е обособена в две позиции – извършване на физическа (невъоръжена)охрана и извършване на охрана със сигнално – охранителна техника на обекти, които са общинска собственост на територията на община Асеновград. Прогнозната стойност на поръчката е 1 022 720 лв. без ДДС, а продължителността й – 3 години. В документацията по поръчката конкретно са описани критериите, по които ще бъде избран изпълнителят, а според някои от тях участникът следва да е изпълнявал подобни услуги през последните три години; да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; да осигури минимум 2 броя автопатрул за контрол и помощ на охранителите, както и да покрива други специфични изисквания, подробно описани в поръчката. Участниците следва да разполага с минимум 43-ма души наети по трудов договор лица- охранители, както и 3-ма души технически персонал за поддръжка и аварийно отстраняване на проблеми със СОТ. Отварянето и разглеждането на офертите е насрочено за 5-ти май, от 10 часа в зала 517 в сградата на Община Асеновград.