Повече пари за училищата и детските градини

Повече пари за училищата и детските градини предвиждат две нови национални програми за допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование, съобщиха от МОН. Програмите ще бъдат предложени на МС след обществено обсъждане, това обяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова.
За първи път има проект за предучилищната подготовка. Неговата цел е да се работи за гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище, като се насърчават и родителите да участват в заниманията. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи.
Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера”.
Разширява се и обхватът на националната програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега.
Шест милиона лева повече са предвидени по програма за обезщетения на учители и персонал, пенсионирани и съкратени при закриване и обединяване на училища.
Бюджетът на програмата „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ е с 3 милиона лева повече отколкото през миналата година. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение.
Предвидени са пари и за изграждане на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи санитарни помещения, оборудване на лаборатории, както и разширяване на видеонаблюдението. Предвижда се 1 500 000 лева да се инвестират в обучение на талантливи ученици, които да участват в олимпиади.
Средствата се осигуряват от бюджета на МОН.

СПОДЕЛИ