Правят Дневен център за хора с увреждания на втория етаж на бившия дом „Таню войвода“ в Асеновград

Община Асеновград е спечелила проект за изграждане на нов за дневен център за хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, с капацитет 30 места. Общата стойност на проектното предложение е в размер на почти 1 млн. лв.,  а по прогноза ремонтните дейности възлизат на около 400 000 лева.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.” по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, а пълният срок за изпълнение на проекта е 31 месеца. Реновирането на сградата трябва да продължи най-много една година. Социалната услуга ще бъде разположена  на втория етаж на бившия Дом за деца  „Таню Войвода“.

Тя предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ – рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се лица. Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на общината. Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и семействата им чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация в центъра или в домашна среда, като в рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания.

Проектът  предвижда и доставка на специализиран транспорт за предоставяне на мобилни услуги и осигуряване на достъп на трудно подвижните лица до услугата.

Основната цел на проекта е качествена грижа за лицата с увреждания, социална услуга под формата на заместваща грижа чрез осигуряване на подкрепа за семействата, които се грижат за лицата с увреждания.  Идеята центърът да поеме грижата за кратко с настаняване на лица с увреждания за срок до 14 дни. Целевите групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания техните семейства, както и хора, ползващи резидентни услуги.