Приемат декларации от пловдивчани за подмяна на печките с твърдо гориво

Продължава приемането на Декларация за интерес за участие в проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ10/ от битовото отопление“, който ще бъде финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/ .  Това напомнят от общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Предвидената безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 862 232,11 лв. По проекта ще се финансират мерки свързани с подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни такива на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в община Пловдив. Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, като в отговор подателя ще получи входящ номер по декларацията.

Пловдивчани могат да се запознаят с Програмата и условията, при които ще се реализира проекта на сайта на общината, а линкът към информацията е следният:

https://www.plovdiv.bg/slider/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8/.

Очаква се одобрение на проекта от УО на ОПОС, който ще се реализира в два етапа.

Първи етап ще продължи  до  31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление;   поредица от мащабни  разяснителни/обучителни  кампании; разработване на механизъм за осигуряване на приоритетност в санирани сгради и механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства; изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания, както и изготвяне на визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите (актуализация на данните от извършената инвентаризация).

Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат фактическите дейности по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.