Приемат нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно-туристическата дейност в община Асеновград

На 28-ми октомври на редовната сесия на ОбС Асеновград предстои да бъде разгледана и гласувана новата Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно-туристическата дейност в община Асеновград. В нея се предвиждат цялостна промяна в текстовете за начините на отпускане на средства, диференцира се коефициента за олимпийски и неолимпийски спортове и дисциплини, както и финансово стимулиране на състезатели и треньори, постигнали успехи на световни и европейски първенства и олимпиади. В новата Наредба е застъпена и идеята за гарантирани минимум 1000 лв. за всеки спортен клуб, участвал на държавно първенство.

С приемането ѝ се цели подобряване на организацията и работата в сферата на спорта чрез въвеждане на строг контрол при отчитане на разходваните средства, предоставени от Общината на спортните клубове и туристическите дружества в община Асеновград, подобряване на справедливото разпределяне на финансовите средства на база постигнати резултати.

Едно от новите неща в тази Наредба е финансирането и на туристически дружества, които са регистрирани като сдружения с нестопанска цел в обществена полза и извършват спортно-туристическа дейност на територията на общината. Те, също както и спортните клубове, състезатели и треньори, ще получават финансиране за мероприятия, извършени през годината. Отпуснатите средства за спортистите ще са за хонорари на треньори, спортна екипировка, мед. обезпечаване, медикаменти за спортно възстановяване, наеми за спортна база, различни такси, транспортни разходи, за храна и нощувки за състезания извън общината, за награден фонд и др. За туристическите дружества ще се отпускат за техническо осигуряване на организираните спортно-туристически събития през годината, за транспорт, храна и нощувки.

Включването и на туристическите дружества в списъка, който ще урежда новата Наредба е след постъпило в деловодството на Общината предложение от сдружение „Устремени“.

Възоснова на получените точки от спортните клубове, комисия, назначена от кмета, ще определя кой какъв процент от средствата ще получи.

Част от условията за подпомагане са спортният клуб или туристическо дружество да са регистрирани и да развиват дейност на територията на община Асеновград, да нямат финансови задължения към Общината, спортистите да полагат грижи за предоставената база и съоръжения, да имат участия в държавния, но и в общинския спортен календар и др.

Кой не може да получи финансиране: търговци и търговски дружества, спортни клубове и туристически дружества, получили вече общинско финансиране, но не изпълнили задълженията по смисъла на Наредбата и спортни клубове в дисциплини с демонстративен или конкурсен характер.