Продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Асеновград“,

Продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Асеновград““, от  който се възползват над 550 души в общината. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.“. , а продължителността му е 22 месеца.

През март миналата година, във връзка с пандемията от коронавирус и сключеното допълнително споразумение  към договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Асеновград“, стартира дейност „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията”

Целевите групи от хора, които ползват услугите, са: възрастни над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства. По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград. Към момента общият брой на хората, които се подпомагат, са над 550 души.