Продължават превантивните дейности, свързани с хидрометеорологичната обстановка

Продължава изпълнението на превантивни дейности, предприети от структурите на Министерството на вътрешните работи, свързани с динамичната хидрометеорологичната обстановка на територията на страната. Създадена е необходимата организация за информиране и координиране на основните части на Единната спасителна система. Предприети са действия за информиране на изпълнителната и местна власти, както и са прегледани възможностите за ранно оповестяване на населението при необходимост. Осъществява се непрекъснат мониторинг на речните корита и водосбора на реките Места, Янтра, Тунджа, Марица и Струма, както и на основните водоеми в южната част на страната.

Данните за големите язовири, стопанисвани от НЕК ЕАД, показват че наличният завирен обем е 60,5% от общия им обем.

За област Пловдив нивата на всички язовири в областта са с наличен свободен обем, няма опасност от аварийни ситуации.

СПОДЕЛИ