Проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград” стартира в Асеновград

 

loga Obshtina Asenovgrad

 

 

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград” стартира в Асеновград

 

 

 

Община Асеновград стартира рализирането на проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград”. Усъвършенстването на работещите в администрацията се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран е от ЕС, чрез Европейския социален фонд. Бенефициент е община Асеновград. По проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград” ще бъдат проведени 176 обучения по 30 различни теми. Общата стойност на проекта е 89 931,02 лв и се финансира на 100 % от ОПАК.

Главната цел на проекта е в Община Асеновгад да има компетентна и квалифицирана администрация.  Проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград” по ОПАК има за цел също да повиши квалификацията и ефективността на служителите в администрацията на Община Асеновград, което ще се осъществи чрез провеждане на обучения за развиване на ключовите компетентности на служителите и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите.

Основните дейности, предвидени за реализация в рамките на проекта, са: обучения на служителите от каталога на Института по публична администрация, а също и обучения, които не са част от каталога и не са включени в Националното сдружение на общините.

„Обученията, заложени в настоящото проектно предложение, ще повишат квалификацията на служителите в Община Асеновград, ще създадат полезни знания, които служителите да използват активно при изпълнение на свойте служебни задължения” – каза ръководителят на проекта – Венета Тодорова.

Очакваните резултати са: по – бързо и ефективно изпълнение на задълженията, повишаване на мотивацията, инициативността и активността сред служителите, вземане на адекватни решения в сложни ситуации, което ще доведе до позитивни резултати в цялостната работа на администрацията.

„Сериозен беше интересът към проведените вече обучения. Ентусиазмът, който показаха служителите до сега е забележителен” – коментира Венцислава Чепишева, представител на фирмата-изпълнител на проекта.

Проектът „Повишаване на квалификацията на служителите на Община Асеновград” е със срок 12 месеца, а след финализирането му всеки служител, преминал определено обучение, ще получи сертификат за повишаване на квалификацията си.

“Този документ е създаден в рамките напроект„Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с номер  А 12-22-180/01.04.2013 год., финансиранот Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Цялатаотговорност за съдържанието на документа се носи от Община Асеновград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

СПОДЕЛИ