Проверки за незаконно бране на мурсалски чай

Популацията на мурсалски (Пирински) чай в Родопите е стабилна установиха при извънредни проверки експерти от РИОСВ – Смолян, Регионалната дирекция по горите и Държавно горско стопанство в Смолян. Проверени са най-големите находища на мурсалски чай в областта – землищата на Девин и Мугла, община Смолян. На площ от над 120 хектара са установени туфи с до 20 цветоносни стръка в начална фаза на цъфтеж. Не са констатирани лица, събиращи билки от лечебното растение. Проверките са във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите, с която се въвежда забрана за събиране на мурсалски чай от естествените находища, включително за лични нужди. Тя цели подобряване на състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение. Проверки ще бъдат извършени и в други райони с естествено разпространение на вида до приключване на цъфтежа. Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Мурсалският чай е балкански ендемит, включен в Червената книга на България със статут на застрашен.