Проверяват документацията на автомобилите с газови уредби

Специализирана полицейска операция за установяване на нарушения от водачи на МПС, променили конструкцията на МПС чрез монтирана газови уредби на автомобилите си, но промяната не е отразена в контролния талон в законоустановения срок пред “Пътна полиция”.

Във връзка със занижения контрол при проверки на превозни средства, използващи уредби, позволяващи работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и с цел повишаване ефективността на контрола, на територията на ОДМВР Пловдив за времето от 17 до 28 февруари се провежда специализираната полицейска операция, разпоредена с писмо на Главна дирекция “Национална полиция”. Проверките са насочени към установяване на случаи по чл.15, ал.12 от Наредба I – 45/2000г., при които е налице изменение в конструкцията на превозното средство, представляващо монтиране на уредба, позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и това обстоятелство не е заявено пред съответното звено „Пътна полиция“ в законоустановения срок. Съгласно чл.3 ал.5 от Наредба I-45/2000г. промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл.14, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен газ или сгъстен природен газ, но не по – късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл.148, ал.1 от Закона за движението по пътищата. Съгласно чл.179, ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер на 150 лв.

Как да процедира водач на МПС, който е поставил газова уредба, но не е предприел отразяване на промяната в контролния талон на автомобила си?

Съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва да бъда отразена в регистрационния талон- в Част 1 и част 2. Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция Пловдив” се извърша в следния ред:
Посещавате сектора БЕЗ автомобила.
Регистрацията е само по документи.
ВАЖНО: Носете лична карта или пълномощно, в случай че представлявате собственика.
Задължително трябва да представите голям и малък талон на МПС , валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”, документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба.
Законът предвижда направената промяна да бъда отразена в срок не по- късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба.
Таксата, която дължите за преиздаване на регистрационните талони– голям и малък е 20 лв. Можете да я заплатите в банковия офис в сектор “Пътна полиция или през ПОС терминал на гишето. Ако предпочетете да направите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция” дължимата сума е 24 лв.
Проверките на територията на ОДМВР Пловдив, се извършват съгласно разпореждане от ГДНП. Санкциите, предвидени в закона са регламентирани с чл.179 ал 1 от ЗДВП и гласят, че собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата ППС , чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер до 150 лв .