Публикувани са предварителните избирателни списъци, можем да проверим в коя секция ще гласуваме

Предварителните избирателни списъци по секции за предстоящите избори за Народно събрание, вече са разлепени в отделните секции. Също в сайта на Община Асеновград в секцията „Избори 2021 г.” всеки може да провери дали фигурира в списъка и в коя точно секция ще може да гласува.

Предварителните избирателни списъци се обявяват 40 дни преди изборния ден – 22.02.2021 г. на видно място в района на съответната избирателна секция. Публикуват се и на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които до изборния ден са загубили правото си да избират – поставени са под запрещение, изтърпяват наказание лишаване от свобода, загубили са българско гражданство или са починали и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличават се и имената на лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място, както и  имената на избирателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък, като списъците се съставят по постоянния адрес на избирателите. Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражнява избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и е подал заявление, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители.

Повече информация можете да получите тук: https://www.cik.bg/bg/decisions/2108/2021-02-18