Работна група ще обсъди и избере проекти за Инвестиционната програма на Асеновград по ОПРР

Представители на бизнеса и организации от неправителствения сектор в сферите на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, включително хора в неравностойно положение, екология и др. Представители на тези съсловия са поканени да участват в работна група, която ще обсъди и избере конкретни проекти, които да залегнат в инвестиционната програма на Община Асеновград по ОПРР. Става въпрос за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Заседанието на работната група ще се проведе на 21.03.2016 г. от 10:00 часа в зала 305 в сградата на Община Асеновград

СПОДЕЛИ