Работодателите, които наемат работници за по 1 ден, подават декларации в НАП

Работодателите, които наемат работници за по 1 ден, подават декларации за дължимите  осигуровки и удържат авансов данък, напомнят от НАП Пловдив.  Задължението се отнася за всички регистрирани земеделски стопани, които сключват еднодневни трудови договори с неквалифициран персонал за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, като прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и билки.

От НАП уточняват, че наетите макар и за един ден лица подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, както и за трудова злополука и професионална болест. Декларация Образец 1, която е с данни за осигуреното лице, се подава в компетентния офис на Агенцията до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е било назначено лицето и за който се отнася информацията. В същия срок се подава и декларация Образец 6 с данни за дължимите вноски и данъка върху изплатените суми. Задължение на работодателя е също така да определи и удържи авансово данъка върху изплатените доходи на наетите работници.

От НАП обръщат внимание, че при неспазване на задълженията работодателите подлежат на санкция за административно нарушение.

Декларациите за дължими данъци и осигуровки Образец 1 и 6 за трудовите договори, сключени през месец август, се подават в НАП до 25 септември.

СПОДЕЛИ