До края на март трябва да се заплатят таксите за домашни кучета в Куклен

Всеки собственик на домашно куче е задължен да подаде Декларация за неговата регистрация с приложено копие на ветеринарномедицински паспорт и да заплати местна такса за регистрация на един брой куче в размер на 3.00 лв. Това информират от Община Куклен, като уточняват, че всеки собственик на домашно куче, което е регистрирано в община Куклен през предходни години, е длъжен в срок до 31 – ви март на календарната година да заплати годишна такса в размер на 15 лв. за всяко притежавано от него куче. Собственици на домашни кучета пък, които са освободени от заплащане на “такса за притежание на куче“, са задължени само да ги пререгистрират в Общината, т.е. да потвърдят обстоятелството, че все още са собственици на кучето, като представят ветеринарномедицински паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.
А съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност от такса се освобождават собствениците на:
– кучета на лица с увреждания;
– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
– кучета, използвани с опитни цели;
– кучета, използвани от Българския червен кръст;
– кастрирани кучета;
– кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
При установяване, че собственика на кучето не го е декларирал в установения срок или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира, като заплаща в касата на Общинска администрация Куклен по една пълна такса за всяка пропусната година и съответната глоба, посочват от Общината.

СПОДЕЛИ