Допълнителен прием за услугата личен асистент обявиха в Куклен

Общо 45 човека се възползват към момента от услугата личен асистент в град Куклен. За тях се грижат 29 лични и 8 социални асистента. При последния прием на документи са одобрени средства за всички потребители. Към днешна дата вече има отпуснати допълнителни средства за услугата и тъй като списъците от чакащи са празни, от Общината обявиха нов прием на заявления.
Интегрираните услуги, предоставяни в домашна среда са личен асистент, социален асистент и домашен помощник. За потребители на тези услуги могат да кандидатстват лица с трайни увреждания (в т.ч. и деца) и възрастни хора, с ограничения или невъзможност за самообслужване. Кандидатите могат да подадат документи лично или чрез свой представител до 23 февруари 2018г. в сградата на общината. А тези, които искат да бъдат лични или социални асистенти, или домашни помощници подават документи до 9 февруари 2018г. също в сградата на общината.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребителите: 

ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който може да получите в сградата на общината;

Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие);

Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);

Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински документ, доказващ нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в домашна среда;

Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);

 

Необходимите документи за кандидатстване за личен, социален асистент или домашен помощник:

ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който може да получите в сградата на общината;

Документ за самоличност (копие);

Автобиография/мотивационно писмо;

Свидетелство за съдимост;

Медицинско удостоверение;

Служебна бележка от Бюро по труда, ако лицето има регистрация;

Документ за завършено образование;

Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;