Две от седемте висши училища със статут на изследователски университети са в Пловдив

От 2022 г. ежегодно ще се актуализира списъкът с изследователските университети у нас. Днес бе одобрен първият такъв и той включва Софийският университет „Св. Климент Охридски“ Медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература имат седемте университета. Те отговарят на всички критерии, необходими за получаване на изследователския статут. Над 5000 точки при необходим минимум от 1000 събират СУ и Медицинският университет в столицата. Медицинските университети във Варна и Пловдив и Техническиятуниверситет в София имат между 2000 и 3000 точки, а между 1000 и 2000 точки са получили Химикотехнологичният университет и ПУ „Паисий Хилендарски”.
В МОН са постъпили заявления от 26 висши училища за получаване на статута. Те са оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.
Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.