Куклен и Житница баха домакини на информационни срещи, организирани от ОИЦ – Пловдив

Информационни срещи, посветени на предстоящите възможности за финансиране на млади предприемачи и земеделски производители, проведе Областен информационен център –Пловдив в град Куклен и село Житница в края на изминалата седмица. Пред присъстващите експертите на пловдивския ОИЦ представиха процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която ще даде възможност на фирми, регистрирани след 31.12.2015 год., да кандидатстват по съответните приоритетни сектори, описани в проекта на Условията за кандидатстване. Подробна информация за допустимите кандидати, дейности, разходи, срокове и друго, може да бъде намерена на електронен адрес: http://opic.bg/news/obshchestveno-obszhdane-na-dokumentatsiya-po-protsedura-za-podbor-na-proekti-nasrchavane-na-predpriemachestvoto.
Най-атрактивна за земеделските производители и жителите на двете населени места беше очакваната подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Тя ще подпомага проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, чрез:
1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства и
8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.
Подробна информация има в Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2., която може да бъде намерена на https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177294.
На информационните събития на ОИЦ-Пловдив присъстваха още служители на общинската администрация в гр. Куклен, представители на ОбС-Куклен, началници на отдели и експерти, културни и читалищни дейци от с. Житница. За тях бяха дадени разяснения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по която могат да кандидатстват общини, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и читалища, за които се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. При установяване потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.
Присъстващите получиха и кратка справка за подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, по която бенефициенти могат да бъдат местни поделения на вероизповеданията. Същите могат да подобрят недвижимото си имущество, да закупят или вземат на лизинг машини и оборудване, да придобият или развият компютърен софтуер, патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и друго.
По-подробна информация, относно условията за кандидатстване по актуалните и очаквани възможности, може да бъде получена напълно безплатно в офиса на ОИЦ-Пловдив.