Публично обсъждане на бюджета на Куклен за 2019 година

15 януари – следващият вторник, е денят, определен от ръководството на община Куклен, в който ще се проведе задължителното по Закон публично обсъждане на проектобюджета за настоящата 2019 година. Общественият дебат ще започне в 11часа в заседателната зала, находяща се на третия етаж в сградата на Общинска администрация в Куклен, която се намира на ул. „Ал. Стамболийски” № 43. „Разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и то трябва да се вземе с Вашето активно участие”, призовават от ръководството на съседната община. От градската управа на Куклен напомнят, че мнения, препоръки и предложения за проекта на бюджета се приемат в деловодството на Общината или на mail@kuklen.org до 14.01.2019 г. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят с основните показатели и приоритети в проекта на бюджета на Община Куклен за 2019 г. За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет-Куклен. Материалите по проекта са поставени на информационното табло в сградата на община Куклен и ще са на разположение на интернет страницата на съседната община.