Ремонтират за 306 600 лв. улици в селата Златовръх, Конуш, Патриарх Евтимово, Избегли, Нови Извор и Орешец

Обществена поръчка тип – събиране на оферти с обява публикува Община Асеновград на сайта си. Предметът на обществената поръчка има за цел реализиране на дейности, свързани с подобряване инфраструктурата и благоустрояване на улиците в населените места на територията на Община Асеновград и по-конкретно селата Златовръх, Конуш, Патриарх Евтимово, Избегли, Нови Извор и Орешец.

Възложител на обществената поръчкасъгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е инж. Петър Бояджиев – Зам.-Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-1487/27.09.2017 г. на Кмета на Община Асеновград.

Прогнозната стойност за цялата обществена поръчка е в размер на 255 500,00 лв. без ДДС или 306 600,00 лв.  с вкл. ДДС.

Прогнозната стойност за отделните обекти е както следва:

. Баластриране на ул.”Рожен”, ул.”В.Петлешков”, ул.”Отон Иванов”, ул.Яне Сандански”, ул.”Кап.Петко войвода” и ул.”Хаджи Димитър” с.Златовръх –  32 500,00 лв. с вкл. ДДС.

 • Асфалтиране на ул.”Изгрев” с.Конуш – 31 300,00 лв. с вкл. ДДС.
 • Асфалтиране на ул.”Родопи” с.П.Евтимово –   81 500,00 лв. с вкл. ДДС.
 • Асфалтиране ул.”Изгрев” с.Избегли ІI-ри етап – 52 200,00 лв. с вкл. ДДС.
 • Чакълиране на ул.”Чайка” с.Избегли –  14 400,00 лв. с вкл. ДДС.
 • Асфалтиране на ул.”Н.Вапцаров” с.Избегли –34 300,00 лв. с вкл. ДДС.
 • ОР на ул.”19-та” с.Нови извор –  45 400,00 лв. с вкл. ДДС.
 • Полагане на пътни ивици на ул.”Анастас Ташев” – с налични ивици с.Орешец – 15 000,00 лв. с вкл. ДДС.

Ето и дейностите, които предстоят за реализиране:

 1. Баластриране на ул.”Рожен”, ул.”В.Петлешков”, ул.”Отон Иванов”, ул.Яне Сандански”, ул.”Кап.Петко войвода” и ул.”Хаджи Димитър” с.Златовръх.  Ремонтните работи включват следните видове СМР: машинен изкоп, подравняване с грейдер пътното легло, натоварване и извозване на излишни земни маси на 4 км. , доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 25 см.

 

 1. Асфалтиране на ул. „Изгрев“, с. Конуш.

Ремонтните работи включват следните видове СМР: механизиран изкоп, натоварване и превоз земни почви на 3 км, ръчен изкоп, повдигане на съществуващи бордюри, доставка и полагане баластрена настилка с дебелина 20 см, доставка и полагане трошенокаменна настилка с деб.= 15 см, доставка и полагане асфалтобетон плътна смес с дебелина 4 см.

 1. Асфалтиране на ул. „Родопи“, с. П.Евтимово.

Ремонтните работи включват следните видове СМР:  машинен и ръчен изкоп, превоз земни маси на 3 км, доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см, доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес с деб. = 4 см.

 

 1. Асфалтиране на ул. „Изгрев“, с. Избегли втори етап.

Ремонтните работи включват следните видове СМР:  машинен изкоп, презоз излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на  баластрена настилка с деб .= 10 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., ръчен изкоп за бордюри, доставка и полагане бетонови бордюри 25/50, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 4 см.

 

 1. Чакълиране на ул. „Чайка“, с. Избегли.

Ремонтните работи включват следните видове СМР: разчистване обект от дървета и храсти, машинен изкоп, натоварване и превоз земни почви на 3 км, доставка и полагане баластрена настилка с деб. = 20 см, доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.= 15 см.

 1. Асфалтиране на ул. „Н. Вапцаров“, с. Избегли.

Ремонтните работи включват следните видове СМР:  машинен изкоп, презоз излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на  баластрена настилка с деб .= 10 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., ръчен изкоп за бордюри, доставка и полагане бетонови бордюри 25/50, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 4 см.

 

 1. ОР на ул. „19-та“,с. Нови извор.

Ремонтните работи включват следните видове СМР: трасиране на обект, почистване трасе от дървета и храсти, машинен изкоп на транспорт, превоз з. маси на 3 км. доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. =5см. на пясъчна основа, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 4 см.

 

 1. Полагане на пътни ивици на ул. „Анастас Ташев“ с налични ивици в с. Орешец.

Ремонтните работи включват изкопни работи за подравняване, доставка на пясък за основа, полагане на налични пътни ивици на пясъчна основа, в т. ч. извозване на 200 м  / от център село до улицата/.

Срокът за изпълнение на СМР е не по-дълъг от  90  календарни дни за всеки отделен обект, като Изпълнителят започва изпълнението на строително-монтажните работи след  получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране.

Част от изискванията към участниците в конкурса са да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на  подаване на офертата, дейности с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, да притежават сертификация по ISO 9001:2015, да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството.

Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта на база оптимално съотношение качество/цена.

Оферти ще се приемат до 17.00 ч. на 23.04.2019 г, а отварянето им е насрочено за следващият ден от 10.00 ч. в Общината.

Е. Граматикова

СПОДЕЛИ