РИОСВ – Пловдив ще почисти резерват „Червената стена“ за Световния ден на Земята

Експерти от РИОСВ – Пловдив ще почистят туристическите пътеки в района на биосферен резерват “Червената стена”, разположен над асеновградското село Бачково. Акцията е по повод Световния ден на Земята – 22 април.

„Червената стена“ е обявен за резерват през 1962 г. През 1977г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. Със заповед на Министерство на околната среда през 1990 г. е разширен. Общата му площ е 3029 хектара, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив. Резерватът съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.

СПОДЕЛИ