Съдът спира реализирането на проекта за крематориум край Куклен

Административен съд град Пловдив, се произнесе с решение от 21.06.2019г. по административно дело, образувано по жалби на община Куклен, представлявана от кмета Мария Белчева, както и такава подадена от физическите лица Димитър Т., Ива Д., Весела Д., Мария В. и Надежда П. против Решение № 2-ІІІ/2017год. по оценка на въздействието на околната среда от 29.08.2017г. на директора на РИОСВ – гр. Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки“ в имот в местност „Орта хан“ в землището на гр. Куклен, с възложител “Фундамент” ООД.
С постановеното решение съдът, отменя Решение № 2-III/2017 г. по оценка на въздействието върху околна¬та среда на Директора на РИОСВ – Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки“ в имот в землището на гр.Куклен.
Съдът е приел, че е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело и до неправилно приложение на материалния закон при постановяване на оспорения индивидуален административен акт, тъй като съществува пропуск в самото инвестиционно предложение, конкретно в съставните компоненти на инсинератора, което прави недостоверна представената информацията в доклада за ОВОС/Оценка на въздействие върху околната среда/.
Съдът е счел, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо предвижданията на действащия Подробния устройствен план за процесната територия повдигнат при общественото обсъждане на самия Доклад за ОВОС, респективно последователно поддържан и в хода на съдебното оспорване, както и че липсва оценка на здравния риск.
Решението може да бъде обжалвано пред Върхов¬ния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.