Съветник от БСП пита за проблема с водоснабдяването на с. Червен – кметът Грудев отговаря

Отговор, представен на днешното редовно заседание на местния парламент, от кмета на Асеновград доктор Христо Грудев на постъпило питане от инж. Гео Караданов – общински съветник от „БСП за България“, относно проблеми с водоснабдяването на село Червен.

ВЪПРОС: Уважаеми г-н Кмете, като общински съветник многократно съм сигнализирал за повтарящите се проблеми с водоснабдяването в с. Червен. Домакинствата, които са засегнати от ежедневно спиране на водоподаването са около 300 през седмицата и още 200 през почивните дни. Безводието създава сериозни неудобства, както за постоянно пребиваващите, така и за туристи и гости на селото. Във връзка с нарушеното водоподаване в с. Червен, моля да представите Вашето виждане за решение на проблема, който тревожи жителите, във възможно най-кратък срок. Какви са предстоящите действия, които община Асеновград ще предприеме за предотвратяване на сухият режим в селото и предвидени ли са съвместни действия с ВиК?

ОТГОВОР:

Уважаеми инженер Караданов, водният режим в село Червен е факт от десетки години. Вие, самият цитирате във въпроса си, че около 300 домакинства са засегнати от проблема и още 200 други, които са временно пребиваващи, остават без вода ежедневно, като за „повтарящите се проблеми“, сте сигнализиран многократно, в качеството си на общински съветник. Учудвам се, че чак сега групата на „БСП за България“ в Асеновград реагира по отношение на този всеизвестен за с. Червен проблем. Мисля, че ако се бяхте запознали с него преди време, сигурно през 8-те години на управление на д-р Емил Караиванов, в чийто екип имаше специалисти в управлението на ВиК сектора, щяхте да намерите адекватно решение и да разрешите проблема.

След като встъпихме в мандата, миналата година по това време, ние направихме пълно обследване на ситуацията в с. Червен. Още от първите дни започнахме активни разговори с водоснабдителното дружество ВиК – Пловдив за намиране на решение на проблема, за който Вие, представителите на БСП, сякаш не знаехте, или неглижирахте, както много други такива. Сигурно колегата преди мен не е получавал сигнали за проблемите с недостига на вода в с. Червен?

В питането си Вие отправяте молба да бъде представено моето виждане относно решението на проблема „във възможно най-кратък срок“, въпреки 8-годишния период на два управленски мандата на БСП, в които безводието е създавало сериозни неудобства на домакинствата.

Ето какво е моето виждане. Водоснабдяването на село Червен се осъществява основно от карстовия извор „Свети Георги“, като осигурява вода за цялата водоснабдителна група „Горнослав“. Тя включва селата Горнослав, Червен, Долнослав, Искра и Леново. Дебитът на водоизточника е променлив в много широк диапазон – от 27 литра в секунда (през сухия сезон) до 463 литра в секунда. През сухите периоди количествата са твърде недостатъчни за нормалното водоснабдяване на цялата група „Горнослав“. Затова се налага въвеждането на режим на водоподаване, от страна на експлоатационното дружество ВиК – Пловдив не само за с. Червен, но и за другите населени места. С. Червен разполага и с още два малки каптажа, осигуряващи 1,2 литра в секунда допълнително. Съгласно направеното обследване от специалисти на ВиК, още през 2010 г., т.е. последната година на предходния ми мандат, като кмет на Асеновград, които данни са налични в общината, водните количества, необходими за постигане на нормално водоснабдяване на селото за около 830 жители, съгласно нормите, нужно да се подсигури максимално дневно количество от 4,7 литра в секунда или 406,46 кубически метра на ден.

Необходимото водно количество, за да се осигури нормалното водоснабдяване на селото, е 3,5 литра в секунда. Това налага търсенето на нови водоизточници в района. Първоначално, с кмета на с. Червен и ВиК дружеството се търсеше решение за допълнителни водни количества от  изоставен тръбен кладенец в горната част на населеното място, намиращ се в общински терен. Същият обаче е компрометиран. Счупена е обсадната тръба и е набит дървен ствол. От направените замервания от хидрогеолози, изграждали сондажи в този район, количествата вода, на които може да се разчита, са под 0,7 литра в секунда и не решават проблема. За целта се насочихме към водоизточник, проучван още през 2010 г., намиращ се под селото, който чрез изграждането на хоризонтален непотопен дренаж с дълбочина на полагане на дренажните тръби 4,00 метра, диаметър Ф200 и наклон на дренажа 0,011, обирайки водите от водоносните пластове на самоток, привлекаемият ресурс на водни количества е 5,3 литра в секунда.

Направено е обследване на водата, като химични и радиологични показатели. Установено е, че тя отговаря на нормите. Тази документация също е налична и от 2010 г. е на разположение в общината. Проектирана е помпена станция, събирателен кладенец и трасе от 3 344 метра, за да може водните количества да достигнат до водоема с обем 260 кубически метра, захранващ село Червен.  По този начин искаме да намерим трайно и дългосрочно решение на проблема с недостига на вода. Съвместно с ВиК – Пловдив ЕООД разгледахме решението в този му вариант и се спряхме на него.

На 02.10.20 г. общината е подписала договор с ВиК – Пловдив за съвместна дейност. В документа са разпределени ангажиментите и отговорностите на двете старини за намиране решението за осигуряване на необходимите водни количества в с. Червен така, а останалите да бъдат добавени за другите населени места във водоснабдителната група. Към момента община Асеновград има проектна готовност за изпълнение на дренажа и водопровода. Изготвен е и парцеларен план за трасето на водопровода. В момента се разработва проект на „Санитарно охранителна зона“ на дренажа, съгласно изискванията на Наредба 3 от 16.10.2000 г., след което същата подлежи на съгласуване с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Пловдив. След получаване на пълна съгласувана проектна документация ангажиментът на общината е да изгради дренажа и събирателния кладенец, което по предварителни проучвания ще струва около 70 – 80 000 лева, както и да осигури захранване от ЕVN за помпената станция. Ангажимент на ВиК – Пловдив е да оборудва помпената станция и да изгради трасето на водопровода с дължина 3 344 метра – от дренажа до водоема – и да въведе съоръженията в експлоатация.

Освен това, в следващия бюджетен период, съгласувано с кмета на населеното място, ще бъдат предвидени средства за изграждане на поетите от община Асеновград ангажименти по договора за съвместна дейност.

За да завърша, г-н Караданов, искам да отбележа, че това е всичко, което ние успяхме да направим в рамките само на една година. И да попитам: Какво направихте Вие за предходните осем, след като многократно сте бил сигнализиран за повтарящите се проблеми с водоснабдяването в село Червен, както сам описвате във въпроса си, адресиран до мен.

 

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на община Асеновград