Сигнал за сеч в резерват „Червената стена“ подал гражданин, оказало се разрешена сеч и извън рамките на резервата

В платформата „Защити гората” са подадени 16 сигнала от граждани за извършване на незаконна сеч, транспорт на дървесина, бракониерство и депониране на строителни отпадъци в горски територии. Такъв сигнал е получен за извършване на сеч в границите на биосферен резерват „Червената стена”.

След получения сигнал за сеч в резерват Червената стена”. Незабавно е била извършена съвместна проверка от служители в Регионална дирекция по горите – Пловдив,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Асеновград“.

Проверяващите са установили, че сеч се извършва в обект за добив на дървесина, който е в близост, но извън границите на резервата. За обекта, намиращ се  в държавни горски територии, в района на дейност на ТП „Държавна горско стопанство Асеновград“ при Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян има издадено редовно позволително за сеч. Експертите не са констатирали незаконна сеч в района, описан в сигнала. Проведен е телефонен разговор с подателя. Гражданинът не е бил запознат с точното разположение на границите на биосферен резерват „Червената стена“ и е бил заблуден от поставени на видни места покрай туристически маршрут информационни табели за резервата.