Близо 40 хиляди първокласници са получили еднократна целева помощ за тази учебна година

Точно 38 491 деца, записани за първи път в първи клас на общински и държавни училища за учебната 2017/2018 г, са получили еднократна целева помощ. Това показват окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане, според които става ясно, че начислените средства са в общ размер над 9 600 000 лева.
Целевата помощ се отпуска за подпомагане на семействата на първолаците чрез покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта е в размер на 250 лв. за всяко дете. Едно от най-важните условия за получаването й е доходът на член от семейството да не надхвърля 400 лв. или това е размерът на дохода, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Броят на подадените в страната заявления-декларации за отпускане на помощта за тази учебна година е 39 009, като помощта е отказана на едва 1 346 случая. Най-честата причина за отказа е именно надхвърлянето на изискуемия доход, информират още от Агенцията. Припомня се и че доходният критерий за отпускане на помощта не важи за семействата с деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител, както и за деца, настанени в семейства на роднини или близки, и приемни семейства.