До 100 000 лв. държавата ще финансира изграждането на рампи за хора с увреждания в жилищни сгради, общините ще съдействат на кандидатите

Министерството на труда и социалната политика обяви началото на кампанията по набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е  от 21 август до 30 септември 2019 г.

Програмата се състои от два компонента. Компонент 1 има за цел изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, а Компонент 2 цели осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство(МПС),  отчитайки специфичните им потребности.

Програмата се реализира ежегодно със средства от държавния бюджет в
рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. Изпълнението на програмата се контролира от министъра на труда и социалната политика или от оправомощено от него лице.

По програмата ще се финансират инвестиционни проекти за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на различни рампи, асансьори и други механизми за преодоляване на разлики в равнището в частните жилищни сгради.

Ще могат да кандидатстват, както собственици на жилища с трайни увреждания и затруднения в придвижването, така и етажна собственост, която има собственици на жилища с тези затруднения, за да се финансират приспособления, съоръжения, като максималната стойност на един проект е до 100 хиляди лева.

По програмата може да се осигури достъпна среда както на хора, живеещи в панелни блокове в града, така и на такива, живеещи в къща на село. В първия случай, обаче, се кандидатства от името на сдружението на етажната собственост, което е юридическо лице. Във втория случай кандидатства собственикът на къщата. При спечелен проект парите ще се преведат на съответния одобрен кандидат, а не на Общината. Може кандидатът да живее и под наем. В такъв случай просто е нужно да има адресна регистрация на съответното място и да се сдобие с декларация за съгласие от собственика, която да се приложи към проектната документация.

Общините ще съдействат за реализиране и популяризиране на програмата и
подпомагат хората с увреждания, като оказват пълно съдействие в процеса на изготвяне на съответните проектни предложения съобразно тяхната компетентност.

Главните архитекти в общините ще одобряват инвестиционни проекти, ще се обявяват процедури, за да се даде финансиране на хората по тази национална програма.

Получените проектни предложения и по двата компонента ще бъдат оценени и одобрени, след което ще се сключат договори за финансирането с кандидатите, които ще трябва да си изберат изпълнители. След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им през месец декември.

По Компонент 1 от Програмата може да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лицестрайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същатаиндивидуална жилищна сграда. Възможност да се възползва от финансирането ще има и всяко юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищнатасграда в режим на етажна собственосте лице с трайни увреждания,придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количкаи/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка,както и с постоянен адрес в същото жилище.

Финансовата рамка на едно проектно предложение по Компонент 1 на Програмата е между 10 000 лева и 100 000 лева с ДДС. Важно е потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.

По Компонент 2 от Програмата може да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление наМПСот транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Допустимо за финансиране по този компонент може да бъде всяко проектно предложение за изменение или приспособяване в конструкцията на органите за управление на МПС както и обучение за придобиване на правоспособност от кандидата, при липса на такова. Финансовата рамка на едно проектно предложение по Компонент 2 на Програмата е до 8 000 лева с ДДС.

Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата може да намерите на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.