Спец екипи ще издирват деца и ще ги пращат на училище

Във всяко населено място с училище до 20 август ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище, съобщават от МОН.
Проектът , който предстои да бъде утвърден от Министерския съвет, има за цел да задържи в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст,
В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР.
В населените места, където няма ресурс за създавани на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място.
Механизмът е необходим, защото преодоляването на проблема с преждевременното напускане на образователната система изисква интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието.
По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище.
Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори и други.