Стремеж към модернизация за сектор „Пчеларство“

С цел постигане модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство, се предвиждат комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г.

„Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове“, посочват от Министерството на земеделието и храните.

Поставя се акцент върху подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти, което се очаква да доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара.

Предвижда се за първи път да се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Особено важно за всеки отрасъл разбира се е популяризирането на продукцията ( в случая пчелните продукти) и насърчаване на тяхното потребление.

Повече за новите мерки, можете да откриете на сайта на МЗХ.