ЦИК: Студенти и ученици могат да гласуват там, където учат

Студенти – редовно обучение и ученици, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, напомнят от Централната избирателна комисия. За да упражнят правото си на глас, младежите трябва да представят:

• документ за самоличност;
• надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър;
• декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 17) от изборните книжа.