Църковните сдружения и фондации подлежат на пререгистрация като всички юридически лица с нестопанска цел

С промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (от септември 2016 г.) се променя начинът за регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Законовата промяна засяга сдружения, фондации и читалища, включително и тези с религиозна насоченост. От 1 януари 2018 г. регистрацията на ЮЛНЦ няма да става в районните съдилища, а в Агенцията по вписванията. Тези, които вече са вписани в окръжните съдилища до 31 декември 2017 г., следва да се пререгистрират в Агенцията в срок от 3 години – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.
ЮЛНЦ с обществено полезна дейност би следвало да се пререгистрират до началото на юни 2018 г., за да успеят до края на същия месец да обявят годишния си финансов отчет и доклад за дейността си по чл. 40, ал. 2 на ЗЮЛНЦ. Това изискване е записано в чл. 38, ал. 1, т. 2 на Закона за счетоводството.
Пререгистрацията няма да доведе до промяна на наименованията на ЮЛНЦ, с които те са се вписали в съдилищата.
Документите за пререгистрация, за вписване на промени в обстоятелства и за обявяване на актове ще могат да се подават на хартия във всеки един от офисите на Агенцията по вписванията в страната, независимо от тяхното седалище, или по електронен път с квалифициран електронен подпис.