Установяването на незаконно строителство в общината е непрекъснат процес, до момента са съборени 48 незаконни постройки

Установяването на незаконно строителство на територията на община Асеновград е непрекъснат процес, който следва законовите процедури. Когато такова строителство е от стопански характер, неговото премахване няма сезонен характер. Но когато става въпрос за незаконни жилищни сгради, които са единствено жилище на съответното семейство, процедурата изисква социално анкетиране, предложение за алтернативно жилищно настаняване в общинско жилище и след това процедура по физическо премахване/събаряне на незаконните постройки, припомнят от общинска администрация.
Сформираният миналата година със заповед на кмета на общината Асеновград екип от служители, за установяване на незаконно застрояване конкретно в местност „Лаково“ в гр. Асеновград, след приключване на зимния период, възобновява своята работа по регистрацията на незаконните постройки. В този екип е включен и служител от Дирекция „Хуманитарни дейности“, който провежда разговори с лицата и изготвя социални анкети, с цел установяване на социалния им статус. Присъстват и служители от Дирекция “Социално подпомагане“ – Асеновград, с цел по-пълно изясняване на социалното положение на лицата и/или семействата и при необходимост консултирането им.
При досегашната работа на екипа по регистрацията на незаконното строителство са изготвени 50 социални анкети, като информацията от тях се обобщава в доклади, с които разполага и Дирекция “Социално подпомагане“ – Асеновград.
В Община Асеновград, от началото на дейностите по събаряне на незаконни постройки в „Лаково”, са постъпили 9 молби за общинско жилище. 2 семейства са настанени в жилища от фонд „Резервен” на Общината по спешност. Останалите са включени в списък за чакащи за настаняване в общинско жилище. Дирекция „Социално подпомагане“- Асеновград са консултирали 2 лица със здравословни проблеми за настаняване в подходящи социални институции, но същите са отказали писмено.
Към момента са съставени 90 констативни протокола за установено незаконно застрояване на жилищни и стопански постройки в местността „Лаково”, гр. Асеновград. Издадени са 65 заповеди за премахване. В заповедите са включени една или повече незаконни постройки в зависимост от идентифицирания собственик на тези постройки. Броят на издадените заповеди е различен от броя на изготвените социални анкети, тъй като част от постройките са на неизвестни лица. 20 от заповедите са обжалвани в Административен съд – Пловдив, т.е. 20 дела бяха образувани в Административния съд – Пловдив.
Към днешна дата неприключените производства по дела на Административния съд – Пловдив са 3 броя. Със съдебни актове на Административния съд – Пловдив 15 жалби са оставени без уважение, за тях има влезли в сила съдебни решения на ВАС, с които се потвърждават заповедите на кмета на община Асеновград, а 2 дела са с отменени заповеди на кмета на община Асеновград. 3 жалби бяха подадени и в Европейския съд по правата на човека с искане за налагане на привременни мерки за преустановяване разрушаването на домовете. Съборени са 48 постройки, от които 12 доброволно и 36 принудително.