Утре изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

5% може да спести всеки, който си плати задълженията в срок.
Община Асеновград припомня на гражданите и фирмите, че утре (30.06.20 г.) е
последният срок, в който може да се ползва отстъпка от 5% при плащане на местни
данъци и такси. Според законодателството, в обичайна ситуация, това можеше да се
случи до 30-ти април. Тази година заради кризата с коронавируса и като жест, от страна на администрацията към гражданството, срокът бе удължен до края на юни, по
предложение на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев и с решение на Общинския
съвет в града.
Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Асеновград, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци, такса за
битови отпадъци и такса върху превозните средства за 2020 г. са както следва:
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху
превозните средства:

Срок за плащане на 2 равни вноски:
1-ва вноска: до 30.06.20 г.
2-ра вноска: до 31.10.20 г.
Патентен данък:
Срок за плащане – на 4 равни вноски:
1-ва вноска – до 31.01.20 г.
2-ра вноска – до 30.04.20 г.
3-та вноска – до 31.07.20 г.
4-та вноска – до 31.10.20 г.
Туристически данък: Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ този,
през който са предоставени нощувките.
Местните данъци и такси могат да бъдат заплатени както на касите в
Информационния център на община Асеновград, така и по банков път, в офисите на
Български пощи и на „Изипей”.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Информационния център,
на Община Асеновград.
2. Безкасово по банкова сметка на Община Асеновград
IBAN BG50IORT73758404020000,BIC IORTBGSF, банка „Инвестбанк” АД.