Утре ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет-Асеновград

Утре /30.08.2017 г./ ще се проведе 31-тото редовно заседание на Общински съвет – Асеновград. Ето при какъв прадварителен дневен ред се очаква да премине то:

І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-82/14.07.2017 г.(ПК Правна)
ІІ. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-389/10.08.2016 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2017г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-370/01.08.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център-подплощадно пространство, гр.Асеновград.(ПК по БФ).
2. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/17.07.2017 г., относно отдаване под наем на помещение-част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящи се в сграда построена със средства на самооблагане, находяща се в имот с кадастрален идентификатор 00702.518.39 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ).
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/21.07.2017 г., относно отдаване под наем на сграда – библиотека, построена в УПИ VII – магазин, ресторант и младежки клуб, кв.43 по плана на с.Новаково и сграда с КИ 51830.502.218.4 по КК на с. Новаково.(ПК по БФ).
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-363/21.06.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда, построена в имот с КИ 31108.100.287 по КК на с.Златовръх (парц.I – културен дом и лятно кино, кв.42 по плана с.Златовръх).(ПК по БФ).
5. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/25.07.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №72789.501.694.1 по КК на с.Тополово, с предназначение “Сграда на култура и изкуство”.(ПК по БФ).
6. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/27.07.2017 г., относно отдаване под наем на обект с КИ №00702.518.47.1 – “Ресторант – стол”, обособена част от недвижим имот с публична общинска собственост – Помещения с обща площ 366.46 кв.м. /търговска площ – 138.75 кв.м. и обсл. части – 227.71 кв.м./ и оборудване, находящ се на първи етаж в сградата на община Асеновград, построена в имот с КИ №00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, УПИ I – Общински съвет, кв. 195 по плана на гр. Асеновград с административен адрес пл. “Акад. Николай Хайтов” №9, /АПОС №28/15.04.1997г./.(ПК по БФ).
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/11.08.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда-читалище с КИ 32341.35.240.1, построена в ПИ №32341.35.240 по КК на с.Избеглии. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-406/16.08.2017г., относно молба с вх.№14-00-3722/16.08.2017г. от “КИНГ-С.Н” ЕООД, наемател на Павилион №13 и Павилион №14, находящи се на Общински пазар, гр.Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-356/13.07.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост с КИ №69273.25.137.1 – Помещение с обща площ 27.55кв.м. /стоматологичен кабинет с площ – 12.09 кв.м., чакалня – 12.76 кв.м. и санитарен възел – 2.70кв.м./, находящо се на първи етаж в сграда на кметството, построена в имот 75, включен с пар.VII – кметството и поща, кв.14 по плана на с. Стоево.
10.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-360/18.07.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост, представляващ помещение в сграда-временна постройка /дървена барака/ с площ 74 кв.м., находяща се в имот с КИ №00702.508.68 по КК на гр.Асеновград, за имота е отреден УПИ І-ЖК, кв.1 по ПУП на ж.к. “Запад”, гр.Асеновград, актуван АЧОС №6461/10.07.2017г., вписан под №152, том 9, дв.вх.рег.№2744/12.07.2017г. от Служба по вписванията-Асеновград /съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Решение №1290/31.01.2007г. на Общински съвет-Асеновград/.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-364/21.07.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост – терен №3 с площ 6 кв.м., находящ се в ПИ 00702.508.42 по КК на гр. Асеновград, УПИ IX – 31, кв.5 по плана на ж.к. Запад, гр. Асеновград, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, приета с решение №1290/31.01.2017г. на Общински съвет Асеновград с административен адрес ул. “Книжна Фабрика” №25.
12. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/02.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – помещение – павилионен тип с площ 20 кв.м., попадащ в ПИ 00702.525.15. по КК на гр. Асеновград (двора на ОУ “Никола Вапцаров”, гр. Асеновград).
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-390/11.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост, помещение с обща площ 26.13 кв.м. /стая №2, площ 19.22 кв.м. и обслужващи площи -6.91 кв.м./, находящо се на третия етаж в сграда построена в имот с КИ 00702.518.141 УПИ V5441. кв.195 по плана на гр.Асеновград с административен адрес ул.”цар Иван Асен ІІ”№9А /бивш битов комбинат/.
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-391/11.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-частна общинска собственост-помещение с обща площ 28.83 кв.м. (стаи №№ 7 и 8 и обсл.части), находящи се на ІІ етаж в сграда построена в имот с КИ 00702.513.221 по КК на Асеновград (УПИ І-КЖС, магазин и ТП, кв.65 по плана на Асеновград), с административен адрес ул.Васил Левски” №7, гр. Асеновград.
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-392/11.08.2017г., относно заявление с вх.№14-00-3369/20.07.2017г. от Мария Атанасова Пейчева-председател на УС на Сдружение с нестопанска цел Център за местни инициативи и развитие в Асеновград.
16. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-375/03.08.2017г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на преместваем обект /фургон/, поставен върху терен с площ 80кв.м. – частна общинска собственост, част от имот с КИ 00702.533.280 по КК на гр. Асеновград на Областна дирекция МВР – Пловдив и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-343/29.06.2017г., относно промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост /бивш ресторант “Кристал”/ и актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост.
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-344/30.06.2017г., относно промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-352/12.07.2017г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 00702.518.21.1.46 по КК и кадастралните регистри на гр.Асеновград.(ПК по БФ).
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-351/11.07.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ №69273.25.290 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ).
21. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/17.07.2017г., относно продажба на ПИ с КИ №69273.7.72 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-367/27.07.2017г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2. т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-353/12.07.2017г., относно молба от Софка Асенова Любенова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-354/12.07.2017г., относно молба от Севджан Осамнова Алиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
25. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-355/12.07.2017г., относно молба от Марияна Йорданова Рашева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-357/14.07.2017г., относно молба от Метин Халим Мухтар за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
27. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-404/15.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне за проект за ПУП -Парцеларен план за обект “Кабелно електрозахранване за УПИ XIX-100.470 кв.22 по регулационния план на с. Долнослав”.
28. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/14.08.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на горска територия-част от имот КИ №49309.12.31 по КК на с.Мулдава за помпена станция и ТП.
29. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №49309.24.11 по КК на с.Мулдава за жилищно застрояване.
30. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №00702.18.554 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
31. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-400/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №00702.19.9 по КК на гр.Асеновград за складове за промишлени стоки.
32. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- ПИ с КИ №00702.18.111 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
33. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-403/15.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №99087.18.158 по КК на гр.Асеновград, кв. Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
34. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-405/16.08.2017 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на община Асеновград за 2017г.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/10.08.2017 г., относно поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране на изпълнение на проект “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България, финансиране от Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020, Приоритетна ос “Води”, име и код на процедурата: BG16M1OP002-1.006 “Изпълнение на ранни В и К проекти”.
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-395/11.08.2017 г., относно необходимост от издаване на запис на заповед от проект с наименование “Градска среда-благоустрояване на открити публични пространства в гр.Асеновград.
37. Предложение от Божидар Малинов-Председател на ПК по Бюджет и финанси вх.№ С-21/16.08.2017г., относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на “Обреден дом” ЕООД ЕИК 115552710, сключен с Дора Димитрова Делчева и определяне на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството.
VI. Постоянна комисия Правна:
38. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-394/11.08.2017г., относно приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешително за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Асеновград.
VII. Постоянна комисия по Екология:
39. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-376/04.08.2017 г., относно приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици /ФПЧ10/ и кадмий /Cd/ и достигане на установените норми в атмосферния въздух с План за действие за периода 2016-2019г. на община Асеновград.
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
40. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-374/02.08.2017 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2017/2018г.
41. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-373/02.08.2017г., относно включване на училища и детски градини от община Асеновград в списъка на средищните училища и детски градини.
42. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-396/14.08.2017г., относно одобряване на предложение от Сдружение “Устремени”, “Обезпечаване на информационна среда и туристическа инфраструктура в защитена територия “Лале баир”-находище на диво родопско лале”.
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-377/07.08.2017 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-378/07.08.2017 г., относно отпускане на финансови средства на Невена Христева Чолакова. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-379/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Маруда Петкова Москова. (ПК по БФ)
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Филип Христов Христов. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Вилдан Юсеин Караали.(ПК по БФ).
48. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-382/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Калбие Мурад Рашид. (ПК по БФ).
Сесията може да гледате на живо по ТВ САТ КОМ от 9,00 ч.
СПОДЕЛИ