Всеки собственик на жилище ще трябва да обяви в общината колко души живеят в него

До 30 юни 2018 г. всеки собственик на жилищен имот ще трябва да декларира в общините колко души го обитават. Такова уведомление трябва да подадат и собствениците на нежилищни имоти, които се облагат с такса битови отпадъци. Това става ясно от внесените от Министерския съвет в парламента промени в Закона за местните данъци и такси, с които от 1 януари 2019 г. се променя начинът на формиране на такса смет.

Основната промяна в закона е отпадането на данъчната оценка на имотите като база за начисляване на налога и въвеждането на принципа “замърсителят плаща”. Това означава, че цената на поддържането на чистотата в населените места ще зависи основно от количеството изхвърлени отпадъци, а не от стойността на жилището. Законопроектът обаче предвижда още една опция за формиране на такса смет – да се използва за база броят на живеещите в имота. Затова на практика всички собственици ще бъдат задължени да уведомят общината колко души в техните жилища са “ползвателите” на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъка и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
Авторите на законопроекта – Министерството на финансите, признават, че това ново задължение е допълнителна административна тежест за гражданите и бизнеса.
За новопридобитите след 30 юни 2018 г. имоти декларации за живеещите в тях трябва да се подадат до 31 декември 2018 г., а след тази дата – в двумесечен срок от придобиването им. Общините ще трябва да организират и възможността регистрацията да се извършва по електронен път.
Как ще става декларирането, ще бъде описано в специални наредби на общинските съвети по места.
От 1 януари 2019 г. общините ще имат няколко варианта, от които ще избират как да формират такса смет. За събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци ще се прави индивидуално измерване чрез торби и контейнери.
За поддържането на чистотата на улиците и други територии за обществено ползване налогът ще се формира също според броя на ползвателите на услугата или според площта на имота.
Всяка община трябва да предложи за публично обсъждане кой вариант избира да прилага и колко ще струва той на хората.