За утре е насрочено 46-то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград

За утре / 26.09.2018 година/ е насрочено 46-то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград. Ето при какъв предварително подготвен дневен ред се очаква да протече сесията, която ще може да гледате на живо от 9 часа то ТВ САТ КОМ:

І. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-460/11.09.2018 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).

2. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-441/04.09.2018 г., относно отдаване под наем на недвижим имот-  Помещение с обща площ 580 кв.м. /бивше  книгохранилище/, обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сграда с кадастрален идентификатор  00702.519.536.1 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
3. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-466/11.09.2018 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост-Помещения с обща площ 59.76 кв.м., находящ се в новата СЗС УПИ III-детски дом, кв. 17 по плана на с. Козаново.(ПК по БФ).
4. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-436/30.08.2018 г., относно определяне начална наемна цена на Терени № 1 и 3 – публична общинска собственост, находящи се в улична регулация, попадащи в поземлени имоти с кадастрални №№ 00702.510.191 и 00702.513.201 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
5. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-442/04.09.2018 г., относно определяне начална наемна цена на Терени № 1 и 3 – публична общинска собственост, находящи се в поземлени имоти с кадастрални №№ 55590.111.188, 55590111.196 и 55590.111.197 по КК на с. Патриарх Евтимово.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-464/11.09.2018 г., относно докладна с вх. № 14-00-37227/24.08.2018г. от г-жа Весела Симеонова-директор на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”с. Боянци.
7. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-438/04.09.2018 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ V-103, кв.9,с. Лясково.
8. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/10.09.2018 г., относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот 00702.515.439 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК поБФ).
9. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-439/04.09.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 49309.10.88 по кадастралната карта  на с. Мулдава.(ПК поБФ).
IІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-448/10.09.2018 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Регламент /ЕО/ № 1370/2007г. На ЕП и СЕ от 23.11.2007г.
11. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-437/31.08.2018 г., относно проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-353, озеленяване, параклис и общ. застрояване в кв.259 и УПИ ХІ-375, общ. зеленина в кв.256 по регулационния план на гр.Асеновград.
12. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/10.09.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.26 по кадастралната карта на кв. Горни Воден гр. Асеновград за “Жилищно застрояване и склад за промишлени стоки” и обединяването му с УПИ 18.256, жил. застр. и УПИ 18.257, жил. застр. за обособяване на един урегулиран поземлен имот за “Жилищно застрояване и склад за промишлени стоки”.
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
13. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-443/04.09.2018г., относно 1. Приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2017 г. 2. Приема отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ) 31.12.2017 г. 3. Приема отчет за сметките за други средства от ЕС за 2017 г. 4. Приемане отчета на инвестиционната програма за 2017 г. 5. Приемане отчета на общинския дълг за  2017 г. 6. Приема годишния финансов отчет 2017 г. на Община Асеновград.(ВСИЧКИ ПК).
14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-445/10.09.2018г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г. на Община Асеновград.(ВСИЧКИ ПК).
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-461/11.09.2018г., относно необходимост от издаване на запис на заповед по проект с наименование “Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детските градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства” след сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.
IV. Постоянна комисия Правна:
16. Предложение от временната комисия избрана с Решение № 1389/25.04.2018 г. на Общински съвет вх. № С-45/15.08.2018 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
17. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-440/04.09.2018 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията  на Община Асеновград.
18. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-414/13.08.2018 г., относно приемане на актуализиран план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност в Община Асеновград.(ВСИЧКИ ПК).
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-462/11.09.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Родолюбие 1873” по повод 145 годишен юбилей на читалището.
20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-463/11.09.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Звезда-1928 г.” с. Леново по повод 90 годишен юбилей на читалището.
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
21. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-451/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална организация на глухите – Асеновград. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-449/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Й. Д. (ПК по БФ).
23. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-450/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на М.А. (ПК по БФ).
24. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-452/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на В.Х. (ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-453/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на М.Д. (ПК по БФ).
26. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-454/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Х.Б. (ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-455/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ж.Г. (ПК по БФ).
28. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-456/11.09.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на В.С. (ПК по БФ).
СПОДЕЛИ